Nieuw Verhaal

 

Onze samenleving heeft een nieuw VERHAAL nodig: het nieuwe Denken

We leven sinds begin jaren ’90 in een meningencultuur. Dat wil zeggen dat collectieve idealen worden afgedaan als onrealistisch of dogmatisch. Het ideaal ‘Nederland Gidsland’ ligt dan ook ver achter ons. Een collectief verhaal – ideologie – associeert men in deze tijd met totalitarisme en onvrijheid. Vandaar dat alleen individuele meningen worden geaccepteerd en elk verhaal wordt beschouwd als een subjectieve ervaring.

Richtingloos
Een direct gevolg van deze situatie is dat wij als land, als bedrijf, organisatie of overheid louter op korttermijn visies en praktijken kunnen ontwikkelen. Ons leven wordt niet alleen geregeerd door de dagkoersen van de beursen: ook de carrousel van meningen en mediahypes stuurt het denken over wie wij zijn en wat wij kunnen zijn van dag tot dag: we zijn richtingloos en dus overgeleverd aan willekeur.

Maakbaarheid
Sinds we het idee van de maakbaarheid van de samenleving over boord hebben gezet, ontbreekt het zo menen wij, aan mogelijkheden om op onze wereld in te grijpen en haar te veranderen. Wij zijn zogenaamd een speelbal van natuurlijke omstandigheden zoals de economie, de globale informatievoorziening en geopolitieke verhoudingen. Wie tegen deze stroom in probeert te roeien en een appel doet op het gemeenschappelijke belang, wordt stelselmatig verdacht gemaakt – want is ook maar een mening…

Een nieuw Verhaal
Robin Brouwer laat aan de hand van een kritische analyse van ons maatschappijsysteem zien dat bovenvermelde verlammende situatie niet gestoeld is op feitelijke omstandigheden, maar dat zij het product is van een manier van denken: een mentaliteit. Aan de hand van een breed opgezet onderzoek waarin actuele informatie over economie, politiek, media en samenleven is opgenomen, formuleert hij een nieuw Verhaal waarmee wij tot een betere inrichting van de samenleving kunnen komen. Verbetering en innovatie op de terreinen arbeid en organisatie, politiek, bestuur, communicatie en samenleven kan alleen plaatsvinden wanneer wij nieuwe idealen en richtlijnen durven te verbinden aan onze manier van leven. Dit nieuwe Verhaal, dat zich ook verbindt aan onze verantwoordelijkheid voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen in de wereld na ons, neemt afscheidt van het morele relativisme dat onze tijd domineert.

Een nieuw Denken
Verandering ontstaat door een bewustzijnstranformatie. De suffragettes die eind 19e eeuw vochten voor de gelijke rechten van vrouwen en mannen, deden dit – zoals alle voorvechters van emancipatie en democratie – vanuit een gedeeld ideaal of ideologie. Brouwer gaat uit van de democratische grondwaarden ‘gelijkheid, vrijheid en broederschap (solidariteit)’ en verbindt deze aan de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘collectieve verantwoordelijkheid’ (burgerschap). Deze waarden en waarheden(!) hebben wij nu nodig in het bedrijfsleven, de financiële sector, bij overheden en tal van organisaties, maar in de eerste plaats natuurlijk bij ons! Vandaar dat het Verhaal dat Brouwer ontvouwt zich niet wil scharen onder de opinies en veranderlijke meningen: hij probeert in samenhang met anderen universele idealen te benoemen waarmee wij een breuk met het neoliberalisme kunnen forceren om zodoende een betere en humane inrichting van de samenleving te bouwen.

Door middel van seminars geeft Robin Brouwer een analyse van ons tijdsbeeld en presenteert hij het Verhaal dat hier een concreet antwoord op biedt. Deze methode is bedoeld voor bedrijven, overheden, organisaties en particulieren die zich inmiddels bewust zijn dat een dergelijke verandering nodig en onafwendbaar is.

Zie: Aanbod

 

Print Friendly
© 2011 Robin Brouwer Collective Suffusion theme by Sayontan Sinha